สิทธิ1ของเด็ก
และความรับผิดชอบ

 

เด็ก2ทุกคนมีสิทธิที่จะ:

 • มีชีวิต
 • ใช้ชื่อและสัญชาติที่ลงทะเบียนอย่างถูกกฏหมายรู้จัก และได้รับการดูแลจากผู้ปกครองของพวกเขา
 • ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและได้รับมาตรฐานการครองชีพที่จะตอบสนองต่อความต้องการทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศิลธรรม ความต้องการทางสังคม และการพัฒนาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเติบโตขึ้นไปมีชีวิตที่สามารถดำเนินชีวิตได้เด็มที่เป็นอิสระและมีประ สิทธิภาพ
 • เข้ารับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียเงินเพื่อทำให้พวกเขาอ่านออกเขียนได้และได้รับความรู้พื้นฐานที่ปราศจากอคติและความลำเอียง
 • มีทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา และได้รับข้อมูลและการสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาเลือกสิ่งที่ถูกที่ควร
 • คิด เชื่อ และพูดในสิ่งที่ต้องการตราบที่พวกเขาไม่ไปรบกวนการใช้สิทธิของผู้อื่น

รัฐบาล องค์กร ชุมชน วัฒนธรรม ครอบครัว และโดย เฉพาะผู้ปกครองควรพยายามที่จะทำอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคนเพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้การใช้สิทธิและความรับผิดชอบอย่างถูกต้องขณะที่พวกเขากำลังเติบโต

เด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องจากอันตราย ความไม่เอาใจ ใส่ การแสวงหาผลประโยชน์ หรือ การกระทำอื่นใดที่สามารถ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาของพวกเขาโดยเฉพาะ การหาผลประโยชน์ทางเพศ อันตรายจากความขัด แย้งทางอาวุธ การใช้แรงงานเด็กการขายหรือลักพาตัวเข้า ไปในการค้าประเวณีหรือการทำงานของผู้ใหญ่ การกี่ยวข้อง กับยาเสพติดอันตราย

เด็กคนใดที่ได้รับอันตราย ละเลย หรือโดนทำร้ายควรได้รับ ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูความเคารพในตัวเองของพวกเขาและเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้

เด็กทุกคนไม่ควรโดนแยกจากผู้ปกครองของพวกเขายกเว้นแต่เป็นผลดีต่อเด็ก


 

เด็กๆคนใดที่ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากคนที่เคารพในเพศ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนาของพวกเขา แม้ว่าจะถูกนำไปยังต่างประเทศ

เด็กซึ่งมีพ่อแม่ที่แยกทางกันมีสิทธิที่จะติดต่อกับทั้งพ่อและแม่ของพวกเขายกเว้นเมื่อสิทธินี้มีโอกาสเป็นอันตรายต่อเด็ก

ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศควรจะได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศนั้นๆเพื่อให้พ่อแม่และลูกๆได้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องหรือได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัว

เด็กที่เข้ามาในประเทศด้วยการเป็นผู้ลี้ภัยควรได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับเด็กที่เกิดในประเทศ

เด็กคนใดที่ถูกตั้งข้อหาว่าฝ่าฝืนกฏหมายควรได้รับการช่วยเหลือทางกฏหมาย เด็กคนใดที่อยู่ในสถาบันหรือที่คุมขังสำหรับการ ทำผิดร้ายแรงควรได้รับการแยกออกจากผู้ใหญ่และควรได้รับการติดต่อกับครอบครัว

ความรับผิดชอบ

เด็กมีหน้าที่:

 • เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงผู้ปกครองของ พวกเขา
 • ไม่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายผู้อื่น
 • ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • เรียนรู้ให้มากจนสุดความสามารถที่พวกเขาจะ ทำได้ และเมื่อเป็นไปได้ก็ควรที่จะแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์กับผู้อื่น
 • ช่วงเหลือผู้ที่ต้องการ อย่างเช่นคนด้อยโอกาส พิการ และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการแบ่งแยกทาง สังคม

เด็กที่ค้นพบถึงความเมตตาและความเป็นธรรม จะให้ความดูแลสำหรับเด็กๆในวันพรุ้งนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

1อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก (UNCRC) ได้กำหนดจำนวน ของสิทธิและความรับผิดชอบของเด็กที่เป็นสากลและพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่ง หมายเพื่อทำให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนสามารถได้รับการปกป้อง ดูแล และ ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและมีความรับ ผิดชอบ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ในสถานะการณ์ไหนก็ตาม

2 เด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เจอร์รี่ ไทเรล โดยอยู่บนพื้นฐานของ UNCRC

โปรเจคสิทธิของเด็กนี้เป็นความคิดของ